(ຄວນໃຊ້Acrobat Readerເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ)
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ)
3.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ(ສະບັບປັບປຸງ)
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ 
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ(ສະບັບປັບປຸງ)
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ 
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ(ສະບັບປັບປຸງ)
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146ຂອງ ກົດໝາຍອາຍາ ແລະມາດຕາ 75, 76ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ )
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ 
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພີມຈໍາໜ່າຍ
17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມຢາສູບ
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງສະໝຸດ (ສ້າງໃໝ່)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສ້າງໃໝ່)
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ (ສ້າງໃໝ່)
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ(ສ້າງໃໝ່)
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ(ສ້າງໃໝ່)
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ(ສ້າງໃໝ່)