(ຄວນໃຊ້Acrobat Readerເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) 
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ 
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) 
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ(ສະບັບປັບປຸງ
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 
7.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
13.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ 
14.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ 
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 
16.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ(ສະບັບປັບປຸງ) 
17.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
18. ກົດໝາຍ ອາຍາ 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ

- ມາດຕາ 75, 76ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ )
19.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
20.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ
21.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) 
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ສະບັບປັບປຸງ) 
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ້າງນິຕິກຳ
25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) 
26.ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ
27. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ 
28.ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສານທະຫານ
29. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ
30. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການເຂົ້າອອກ ແລະຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ.
31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ. (ສ້າງໃຫມ່)

32.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ(ສ້າງໃຫ່ມ)
33.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊາດ(ສ້າງໃຫ່ມ)
34.ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ(ສ້າງໃຫ່ມ)
35.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ (ສ້າງໃຫ່ມ)