(ຄວນໃຊ້Acrobat Readerເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

ບົດປາຖະກະຖາມູນເຊື້ອ36ປີສານປະຊາຊົນສູງສຸດ